Reklamační řád

Formulář pro uplatnění reklamace

(Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.)

Adresát (prodávající):

Internetový obchod: www.adost.art

Společnost: MUCHA, spol. s r. o.

Se sídlem: Nám. Palackého 181, Rosice

IČ/DIČ: 44947585/CZ44947585

E-mailová adresa: redlooksmucha@gmail.com

Telefonní číslo: +420 608 778 861

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:

Moje adresa:

Můj telefon a e-mail:

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Dobrý den,

dne ………………. jsem ve Vašem obchodě www.adost.art vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady: ………………………………………………………………………………………………………….. (* zde je třeba vadu podrobně popsat). Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: ………………………………………………………………………………………………………….. (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat; například - "jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji opravu produktu, a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů). Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

  • Datum objednání:
  • Datum obdržení:
  • Číslo objednávky:
  • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem:a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu):
  • Jméno a příjmení spotřebitele:
  • Adresa spotřebitele:
  • E-mail:
  • Telefon:

V ……...………..……., Dne …………….…..…

(podpis)______________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele

Seznam příloh:

  1. Faktura za objednané zboží č.

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.